ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពី អាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែ៖ ឯកសារសម្រាប់អ្នកអនុវត្តន៍ = Integrating nutrition and gender into Community Fish Refuge-Rice Field Fisheries system management: A practitione

The target audience of this guide are practitioners or implementers working in rice field fisheries in Cambodia or elsewhere. The aim of this guide is to help close the gap between rice field fishery production and community-wide benefits, especially maternal and child health and nutrition and men and women’s co-leadership. This guide describes: the steps and process of integrating nutrition and gender activities into the management of rice field fisheries and Community Fish Refuge, and implementation barriers and enablers of these activities.
Date Available
Type
Publisher
Countries
Language